นายจักรวาล เจริญทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา

นายประภาส ศรีทอง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายชยกร ไชยน้ำอ้อม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายเฉลิมชัย มาตรหลุบเลา

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายจักราช หินซุย

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.1

สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.2

สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.3

สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.ปลาย

สาขาฟิสิกส์

สาขาชีววิทยา

สาขาเคมี

สาขาเทคโนโลยี