นายเทิดทูน สุจารี

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี ณรงฤทธิ์ เถาว์จันทร์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายประภาส ศรีทอง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายชยกร ไชยน้ำอ้อม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

นายเฉลิมชัย มาตรหลุบเลา

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.1สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.2สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.3สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.ปลายสาขาฟิสิกส์

สาขาเคมี

สาขาชีววิทยา

สาขาคอมพิวเตอร์