หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสตรีศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สตรีศึกษา 2560.pdf

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

00ประกาศโรงเรียนสตรีศึกษา(กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน).pdf

การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน

สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

คำสั่งโรงเรียนสตรีศึกษา 2564 / สพม.ร้อยเอ็ด / สพฐ.

คำสั่งโรงเรียนสตรีศึกษา 2565 / สพม.ร้อยเอ็ด / สพฐ.

แบบประเมิน SDQ คลิกดาวน์โหลด / แนวทางการแปลผล / Template วิเคราะห์ SDQ คลิกดาวน์โหลด

สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.1

สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.2

สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.3

สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.ปลาย

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์

สาขาฟิสิกส์

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์

สาขาเคมี

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์

สาขาชีววิทยา

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์

สาขาคอมพิวเตอร์

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์