แก้ไขตรวจสอบและจัดลำดับใหม่ ในระดับชั้น ป 4

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

สอบความเป็นเลิศ

ทางวิทยาศาสตร์ 2565

สมัครสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ http://app.strisuksa.ac.th/scitest65

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2565

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2565

หากไม่มีเลขเกียรติบัตรและผลการร่วมกิจกรรมติดต่อครูผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมครับ

สถิติจำนวนผู้เข้าชม