บุคลากร

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                

 
               
            คุณครูบรรจบ ไชยชาติ
           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                                         
               
    คุณครูธนพร สนามพล                คุณครูสิริการณ์ รุ่งศรี               คุณครูกิตติมา ธรรมราษฎร์
       รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ                         รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ                        รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
คุณครูสุกัญญา ปรีชา
 

คุณครูณิชาพัฒณ์ วิมลสถิตพงษ์
  

คุณครูศรีสุภาพ ประพันธมิตร

คุณครูสิริวรรณ โพธิสาขา

คุณครูวิเชียร คลังพระศรี


คุณครูอดุลย์เดช ศรีพิลา


คุณครูเทพวุธ วิทยาวุธ


คุณครูแหลมทอง ชิณรัตน์


คุณครูสมศักดิ์ บรรณาลัย


คุณครูอรนุช สุวรรณโท


คุณครูมะลุลี สุทธิประภา


คุณครูสการินทร์ เศรษฐากา


คุณครูสุภิญญา มีกระแส

คุณครูสุรางค์ ซ้ายสนาม

คุณครูปภากร มะณีแสง

คุณครูสมปอง สุรเสน

คุณครูจิศดา ยิ่งทรัพย์

คุณครูณรงค์รัตน์ เมธาคุณวุฒิ

คุณครูอำภาพร ศรีสารคาม

คุณครูอนัญยา ภักดีศรี

คุณครูกุหลาบ คลังพระศรี

คุณครูสมใจ ธรรมขันธ์

คุณครูปฐมาภรณ์ นทีศิริกุล

คุณครูพิกุล แผนสุพัด

คุณครูปัทมาวดี พันธะไชย

คุณครูอมรรัตน์ กรมรินทร์

คุณครูสมพาน จันไชยชิต

คุณคุรูธรรมนารถ จ้อยนุแสง

คุณครูชฎาพร สระเศษ

คุณครูยุภาภรณ์ เจริญเขต

คุณครูปริทัศน์ พิชิตมาร

คุณครูพรชนก มีสำโรง

คุณครูวรวุฒิ  พวงในเมือง

คุณครูณัทพุทธิพร ธงทอง

คุณครูมนธีรา ธราวุธ