ผลงานต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2562สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1วิทยาศาสตร์การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.391ทองรองชนะเลิศ อันดับ 11. นางสาวจิณัฐตา  หวานใจ
2. นางสาวธิดานัตน์  ภักดีสมัย
3. นายปฤษฎิ์ปพน  วงศ์ใหญ่
 
1. นายณรงค์รัตน์  เมธาคุณวุฒิ
2. นางอรนุช  สุวรรณโท
 
2วิทยาศาสตร์การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.682ทอง51. นางสาว ศศิธร   ศิริสอน 
2. นางสาวกนกกร   สิงห์ศรี
3. นางสาวพรหมพรทอง   จงกลรัตน์
 
1. นางดุษราภรณ์  สุวรรณ์
2. นางธนพร  สนามพล
 
3วิทยาศาสตร์การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.378เงิน61. นางสาวจิราภา   เพ็งจันทร์
2. นางสาววรัทยา  ศรีกระทุ่ม
3. นายอัมรินไมเคิล  โค้ตส์
 
1. นางณิชาพัฒณ์  วิมลสถิตย์พงษ์
2. นางสิริวรรณ  โพธิสาขา
 
4วิทยาศาสตร์การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.681ทอง91. นางสาวกมลทิพย์  นุสนทรา
2. นางสาวกัญญ์วรา  ประโกสันตัง
3. นางสาวอรัญญา  พรมวงศ์
 
1. นางสาวสมใจ  ธรรมขันธ์
2. นางสุภิญญา  มีกระแส
 
5วิทยาศาสตร์การพูดทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.392ทองรองชนะเลิศ อันดับ 21. นางสาวปิยาพัชร   ทองสุ
 
1. นางบรรจบ  ไชยชาติ
 
6วิทยาศาสตร์การพูดทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.696ทองรองชนะเลิศ อันดับ 21. นางสาวสุนทรี  ศรีขัดเค้า
 
1. นางสุกัญญา  ปรีชา
 
7วิทยาศาสตร์โครงงานประเภทสำรวจ ม.1-ม.398ทองได้รับรางวัลชนะเลิศ1. นางสาวพิชญาภา  สิงห์เสนา
2. นางสาวลักษิกา   จันทร์ฉาย
3. นางสาวศรัญญา  นิลพันธ์
 
1. นางสิริการณ์  รุ่งศรี
2. นางสุรางค์  ซ้ายสนาม
 
8วิทยาศาสตร์โครงงานประเภทสำรวจ ม.4-ม.689ทองรองชนะเลิศ อันดับ 11. นางสาวชนัญชิดา   รักกิจ
2. นางสาวปาลิตา   ประเทพา
3. นางสาวพิมพ์ณภัทร  อัครบาลพิพัฒกุล
 
1. นายณรงค์รัตน์  เมธาคุณวุฒิ
2. นางพิกุล  แผนสุพัด
 
9วิทยาศาสตร์โครงงานประเภททดลอง ม.1-ม.393ทองได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 21. นางสาวณัฐนาถ  สมภักดี
2. นางสาวณิชา   คณาศรี
3. นางสาวนภพรรษภรณ์  วันพฤติ
 
1. นางสิริการณ์  รุ่งศรี
2. นางสุรางค์  ซ้ายสนาม
 
10วิทยาศาสตร์โครงงานประเภททดลอง ม.4-ม.688ทองรองชนะเลิศ อันดับ 11. นางสาวจิดาภา  อ่อนวิจารย์
2. นางสาวศิริลักษณ์  โทนหงสา
3. นายอัษฎาวุธ  สาระภักดี
 
1. นางสาวพรชนก  มีสำโรง
2. นางสิริการณ์  รุ่งศรี
 
11วิทยาศาสตร์โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.387ทองรองชนะเลิศ อันดับ 11. เด็กหญิงธนวันต์  จันทมูล
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  วันนะรา
3. เด็กหญิงภคมน  วงศ์ชาดากุล
 
1. นางปัทมาวดี  พันธะไชย
2. นางสการินทร์  เศรษฐากา
 
12วิทยาศาสตร์โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.694ทองรองชนะเลิศ อันดับ 11. นางสาวบัณฑิตา  นัดที
2. นางสาวลลิลทิพย์  ถูพะอ่าง
3. นางสาวอวัศดา  บุญแจด
 
1. นายปริทัศน์  พิชิตมาร
2. นางสาวยุภาภรณ์  เจริญเขต
 
13วิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.381ทอง41. เด็กหญิงบัณฑิตา  ยางศิลา
2. เด็กหญิงอริสา  อัศวเดชวุฒิกุล
 
1. นางกิตติมา  ธรรมราษฎร์
2. นางสาวจุรีรัตน์  ประดิษฐบุญ
 
14วิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.684ทอง91. นางสาวกานต์ธิดา  คล้ายปาน
2. นางสาวณํฏฐณิชา  จำปาแก้ว
 
1. นางปภากร  มะณีแสง
2. นายอดุลย์เดช   ศรีพิลา
 
15วิทยาศาสตร์การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ม.1-ม.663ทองแดง291. นางสาวพิชชา  สวายประโคน
2. นายภาณุพงศ์  แซ่ตั้ง
3. นายศุภกานต์  ธราวุธ
 
1. นางฐิติกานต์  เค้ามาก
2. นายเทพวุฒิ  วิทยาวุธ
 
16วิทยาศาสตร์การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.672เงิน231. นางสาวช่อผกา  กรมขันธ์
2. นางสาวทานตะวัน  หงส์ทองคำ
3. นางสาวอภิญญา  วงค์ฝ่ายแดง
 
1. นางจิศดา  ยิ่งทรัพย์
2. นายปริทัศน์   พิชิตมาร
 
17วิทยาศาสตร์การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.395ทอง41. เด็กหญิงชนิกานต์  ดาทุมมา
 
1. นางสาวอำภาพร  ศรีสารคาม
 
18วิทยาศาสตร์การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.695ทองชนะเลิศ1. นางสาวจิตลดา  ไกยสวน
 
1. นางสาวอนัญยา  ภักดีศรี
 
19วิทยาศาสตร์การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล ม.1-ม.689ทอง61. นางสาวชรินรัตน์  แสนแสง
2. นายธราธร  เอกวุธ
3. นางสาวนิติพร  ไชยพฤกษ์
 
1. นางสาวธรรมนาถ  จ้อยนุแสง
2. นางมนธีรา  ธราวุธ
 
20เทคโนโลยีการเขียนเว็บด้วย Web Editor ม.4-ม.680ทอง191. นายบดิณฐ์เดชา  แน่นอุดร
2. นายพรพิพัชร  ตั้งชัยสิน
 
1. นายสิทธิชัย  เกิดสุข
2. นายเอกรินทร์  ศรีผ่อง
 
21เทคโนโลยีการสร้างแอนิเมชัน 2 มิติ (2D Animation) ม.4-ม.690ทอง41. นางสาวพรพรรณ  วรรณจำปา
2. นางสาวสุพิชชา  อุดมคำ
 
1. นายสหรัฐ  ศิริเวช
2. นายเกริกเกียรติ  แก้วมณีชัย