ข้อมูลประวัติทางด้านการศึกษา


วุฒิการศึกษา

11.ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี  คณะวิทยาการจัดการ สาขา นิเทศศาสตร์  ปี พ.ศ.ที่ได้รับ  2544  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

ปริญญาโท  ศณะศึกษาศาสตร์ สาขา  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  ปี พ.ศ.ที่ได้รับ  2552    มหาวิทยาลัยนเรศวร  


12.ประวัติการทำงาน

      12.1 สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5  ตำแหน่ง motion graphic design (รายวัน)    ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 

      12.2 บริษัท gm discovery  ตำแหน่ง animater / motion graphic design  ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546-2547

      12.3 สถานีโทรทัศน์เนชั่น แชลเนล   ตำแหน่ง motion graphic design  ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548

      12.4 งานผลิตสื่อสารสนเทศ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 – จนถึงปัจจุบัน